OBOWIĄZKI INFORMACYJNE  

ZGODNIE Z ART. 13 RODO

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Z tego powodu przetwarzamy Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Poprzez tę politykę prywatności chcielibyśmy szczegółowo poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz o przysługujących Państwu roszczeniach i prawach związanych z ochroną danych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Za przetwarzanie danych odpowiada

Marker Dalbello Völkl (International) GmbH

Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar Suiza

Tel +41 41 769-73-00

correo electrónico: info(at)voelkl.com

 

Z inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się pod adresem datenschutz(at)voelkl.de.

 

 

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł one pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach zawierania i wykonywania umowy, na podstawie zgód albo w ramach procesu rekrutacji czy w ramach zatrudnienia.

 

Do danych osobowych zalicza się:

Państwa dane podstawowe/kontaktowe, do których w przypadku klientów zalicza się imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane konta bankowego, stowarzyszenie i numer członkostwa, adres dostawy (jeśli różni się od adresu na fakturze), siedzibę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej.

W przypadku kandydatów danymi osobowymi są imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, informacje zamieszczone w CV i świadectwach pracy, dane konta bankowego, przynależność wyznaniowa, stan cywilny, zdjęcia oraz certyfikaty.

Z kolei w przypadku partnerów biznesowych / interesariuszy do tej kategorii zalicza się oznaczenie pełnomocnika, firmę, numer w rejestrze handlowym, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa, adres, dane osoby kontaktowej (adres e-mail, numer telefonu, faks) oraz dane konta bankowego.

Ponadto przetwarzamy także poniższe kategorie danych osobowych:

 • Informacje na temat rodzaju i treści danych umownych, danych dot. zlecenia, danych dot. obrotów i dowodów rachunkowych, danych dot. historii klienta i dostawcy oraz dokumenty doradcze,
 • Dane dot. marketingu i dystrybucji,
 • Informacje pochodzące z korespondencji elektronicznej prowadzonej z nami (np. adres IP, dane logowania),
 • Pozostałe dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach naszej relacji biznesowej (np. podczas rozmów z klientami),
 • Dane, które samodzielnie generujemy w oparciu o dane podstawowe/kontaktowe oraz inne dane, np. z wykorzystaniem analizy zapotrzebowania i potencjału klientów,
 • Dokumentacja dot. Państwa zgody na otrzymywanie na przykład newslettera.

 

 

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz federalną Ustawą o ochronie danych (2018 r.) w zawsze aktualnej wersji:

 

 w celu wypełnienia naszych zobowiązań (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonania umowy zawartej online albo w jednej z naszych filii lub w celu wykonania umowy zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie. Dane przetwarzane są w szczególności na potrzeby nawiązywania relacji handlowych oraz w celu wykonania zawartych z Państwem umów.

 

 w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do wypełnienia różnych obowiązków ustawowych, na przykład wynikających z prawa handlowego albo ordynacji podatkowej.

 

w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Po rozważeniu wzajemnych interesów prawnych może dojść do przetwarzania danych wykraczającego poza zwykłe wykonanie umowy, a służącego ochronie prawnie uzasadnionych interesów naszych lub podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów ma miejsce na przykład w poniższych przypadkach:

 • Reklama albo marketing (więcej informacji: punkt 4),
 • Działania służące zarządzaniu przedsiębiorstwem i dalszemu rozwojowi usług oraz produktów,
 • Prowadzenie ogólnokoncernowej bazy danych klientów w celu podniesienia poziomu obsługi klienta,
 • W ramach działań prawnych.

 

na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W przypadkach gdy udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, na przykład w celu przesyłania newslettera.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Mogą Państwo w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingowych – wszystkich albo tylko ich części. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) jesteśmy uprawnieni do tego, by wykorzystać adres e-mail podany przez Państwa przy zawieraniu umowy na cele marketingu bezpośredniego w odniesieniu do podobnych towarów i usług. Będziemy przesyłać Państwu te rekomendacje niezależnie od tego, czy zdecydowali się Państwo na subskrypcję newslettera.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas tego rodzaju rekomendacji, mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania Państwa adresu do tego celu. Wystarcza złożenie oświadczenia w formie dokumentowej na wskazany powyżej adres. Ponadto w każdym e-mailu umieszczamy link pozwalający zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości.

 

 

5. Kto otrzymuje moje dane

Jeżeli korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w rozumieniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, niezmiennie jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie są zobowiązane do tego, by traktować Państwa dane z poufnością i przetwarzać je wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie otrzymują Państwa dane zawsze wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania konkretnej usługi. Do tej grupy podmiotów zalicza się na przykład przedsiębiorstwa z branży IT, z których usług korzystamy w celu utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego. Mogą to być też agencje marketingowe, które prowadzą nasz marketing.

Państwa dane przetwarzane są w naszym systemie ERP. Te dane udostępniane są konkretnej filii, o ile jest to niezbędne do wykonania umowy.

W przypadku istnienia obowiązku ustawowego oraz w ramach działań prawnych dostęp do Państwa danych mogą uzyskać urzędy oraz sądy, a także rewidenci. Ponadto na potrzeby zawarcia i wykonania umowy odbiorcami danych mogą być towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, biura informacji kredytowej oraz inni usługodawcy.

 

 

6. Przez jaki okres będą przechowywane moje dane?

Przetwarzamy Państwa dane do zakończenia relacji biznesowej albo do upływu obowiązujących, ustawowych terminów przechowywania (mogą one wynikać na przykład z prawa handlowego, ordynacji podatkowej, niemieckiej ustawy o domach pomocy społecznej HeimG, a także z ustawy o czasie pracy ArbZG); ponadto przetwarzamy dane do zakończenia wszystkich ewentualnych sporów prawnych, o ile w ich przypadku dane pełnią funkcję dowodową.

 

 

7. Czy dane osobowe przekazywane są do państw trzecich (spoza UE)?

Co do zasady nie przekazujemy żadnych danych do państw trzecich. W pojedynczych przypadkach przekazanie może opierać się jedynie na stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony przez Komisję Europejską, standardowych klauzulach umownych, odpowiednich zabezpieczeniach albo Państwa wyraźnej zgodzie.

 

 

8. Jakie prawa dotyczące ochrony danych mi przysługują?

W dowolnej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania Państwa danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i do wniesienia skargi zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa.

 

Prawo do żądania dostępu do danych:

Mogą Państwo domagać się od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

 

Prawo do żądania sprostowania danych:

Jeśli przetwarzamy dane, które są niekompletne albo nieprawidłowe, to w dowolnym momencie mogą Państwo domagać się ich sprostowania albo uzupełnienia.

 

Prawo do żądania usunięcia danych:

Mogą Państwo żądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem albo jeśli ich przetwarzanie niewspółmiernie mocno ingeruje w Państwa prawnie uzasadnione interesy. Prosimy pamiętać, że mogą istnieć powody uniemożliwiające natychmiastowe usunięcie danych. Mogą do nich należeć przykładowo ustawowe obowiązki przechowywania danych.

Niezależnie od słuszności Państwa żądania usunięcia danych, niezwłocznie usuniemy wszystkie Państwa dane, o ile nie stoi temu na przeszkodzie żaden obowiązek przechowywania wynikający ze stosunku prawnego albo przepisów prawa.

 

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania:

Mogą Państwo domagać się od nas ograniczenia przetwarzania danych, kiedy:

 • Kwestionują Państwo prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Już nie potrzebujemy danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

Prawo do przenoszenia danych:

Mogą Państwo domagać się od nas przekazania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych; ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony pod warunkiem, że:

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą można wycofać, albo w celu wykonania zawartej między nami umowy, oraz
 • To przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli to technicznie możliwe, mogą Państwo żądać, by dane zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania; powyższe dotyczy także profilowania opartego na tych samych postanowieniach. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że po naszej stronie będą istnieć ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów albo jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W dowolnym momencie i bez podania powodu mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeśli są Państwo zdania, że przy przetwarzaniu Państwa danych naruszyliśmy prawo niemieckie lub europejskie, prosimy o kontakt, aby wyjaśnić te wątpliwości. Oczywiście przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do właściwego organu nadzorczego czy odpowiedniego urzędu krajowego ds. nadzoru nad ochroną danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw względem nas, prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ds. ochrony danych. W razie wątpliwości możemy poprosić o przesłanie dodatkowych informacji celem zweryfikowania Państwa tożsamości.

 

 

9. Czy muszę przekazać swoje dane?

Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej z nami. Jeśli nie przekażą nam Państwo tych danych, z reguły będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy albo nie będziemy w stanie wykonać już istniejącej umowy, co będzie wiązało się z koniecznością odstąpienia od umowy. Jednakże nie są Państwo zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, który nie jest konieczny ani prawnie wymagany do wykonania umowy.

 

Twoje ulubione

+

Produkt został dodany do ulubionych. Pokaż ulubione